HEALTHCARE


OPFRISOPLEIDINGEN BEDRIJFSHULPVERLENER


Op 18 december 2010 is een nieuw Koninklijk Besluit (KB 15.12.2010, BS 28.12.2010) uitgevaardigd dat van kracht werd op 01 januari 2011 en dat het verstrekken van eerste hulp betreft aan werknemers die het slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden. Hierdoor worden de artikelen 174 tot 183ter van het ARAB opgeheven. De nieuwe bepalingen van dit Koninklijk Besluit worden geïntegreerd in de Codex over het welzijn op het werk, met name in hoofdstuk VI van titel I.


ALGEMENE VERPLICHTING

Een jaarlijkse bijscholing is verplicht om te blijven beschikken over de nodige kennis en vaardigheden. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden. Dit aan de hand van een voorafgaandelijke risicoanalyse en voorafgaand advies van de

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en van het comité.


INHOUD VAN DE OPLEIDING

Tijdens de jaarlijkse opleiding komt de benadering van een noodsituatie, bewustzijn-, adehalingsstoornissen en hartstilstand steeds aan bod. Voor de andere lesdelen wordt er rekening gehouden met de sector waarin U actief bent! We passen de opleidingen aan, maken ze op maat voor de klant. Dit resulteert in een maximale betrokkenheid met Uw firrma, de bedrijfshulpverleners zijn optimaal getraint in het opvangen van mogelijke werkongevallen - slachtoffers.


PRAKTISCH

Er wordt ruim aandacht besteed aan praktijkgerichte situaties en er wordt gebruik gemaakt van didactische hulpmiddelen en op vraag, ongevallen-simulanten. De opleiding duurt 4 uur en wordt verzorgd door een urgentieverpleegkundige met pedagogische achtergrond. De grootte van de groepen bedraagt tussen de 10 en 15 personen. Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met PIVO - PROVIKMO.

Wil je meer weten, wil je een opleiding boeken, aarzel dan niet ons te contacteren.  Contacteer ons >>

BEDRIJFSHULPVERLENING


Op 18 december 2010 is een nieuw Koninklijk Besluit (KB 15.12.2010, BS 28.12.2010) uitgevaardigd dat van kracht werd op 01 januari 2011 en dat het verstrekken van eerste hulp betreft aan werknemers die het slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden. Hierdoor worden de artikelen 174 tot 183ter van het ARAB opgeheven. De nieuwe bepalingen van dit Koninklijk Besluit worden geïntegreerd in de Codex over het welzijn op het werk, met name in hoofdstuk VI van titel I.


ALGEMENE VERPLICHTING

Het KB verplicht de werkgever, in functie van de aard van de activiteiten en van de resultaten van de risicoanalyse, de nodige maatregelen te treffen om zo spoedig mogelijk eerste hulp te verlenen aan werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel worden en, indien nodig, gespecialiseerde diensten te alarmeren.


ORGANINSATIE VAN DE EERSTE HULP

In ondernemingen van groep D (minder dan 20 werknemers en de werkgever is de preventieadviseur) kan de eerste hulp verstrekt worden door de werkgever of door één of meerdere daartoe opgeleide en door hem aangeduide werknemers.

In alle andere ondernemingen voorziet de werkgever, na voorafgaand advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het comité, een voldoende aantal verpleegkundigen of hulpverleners zodanig dat de eerste hulp kan verleend worden gedurende de ganse duur van de arbeid. Dit in verhouding tot het aantal werknemers, de kenmerken van de activiteiten en de resultaten van de risicoanalyse.


VORMING EN BIJSCHOLING VAN HULPVERLENERS

De vorming en bijscholing zorgen er voor dat de hulpverlener de kennis en vaardigheden verwerft om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van de eerste hulp toe passen in afwachting van het tussenkomen van de gespecialiseerde diensten. Specifieke kennis en vaardigheden van een hulpverlener zijn noodzakelijk bij een ongeval dat verband houdt met risico’s die inherent zijn aan een specifieke activiteit van de werkgever. Een jaarlijkse bijscholing is verplicht om te blijven beschikken over de nodige kennis en vaardigheden. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden. Dit aan de hand van een voorafgaandelijke risicoanalyse en voorafgaand advies van de

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en van het comité.


INHOUD VAN DE OPLEIDING

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De benadering van een noodsituatie en van het slachtoffer
 • Bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, hartstilstand
 • Shock en syncope
 • Niet traumatische aandoeningen
 • Toxicologie - electrocutie - zonneslag, hitteslag, onderkoeling
 • Bloedingen, infecties, brandwonden
 • Wondverzorging, verbandleer
 • Breuken, kneuzingen, ontwrichtingen
 • Houdingen, hef- en tiltechnieken
 • Automatische externe defibrillator
 • Principes van evacuatie
 • Examen en evaluatie van de cursus


PRAKTISCH

Er wordt ruim aandacht besteed aan praktijkgerichte situaties en er wordt gebruik gemaakt van didactische hulpmiddelen en op vraag, ongevallen-simulanten. De opleiding duurt 16 uur en wordt verzorgd door een urgentieverpleegkundige met pedagogische achtergrond. De grootte van de groepen bedraagt tussen de 10 en 15 personen. Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met PIVO - PROVIKMO. Voor de reanimatieposter, Klik hier >>

Wil je meer weten, wil je een opleiding boeken, aarzel dan niet ons te contacteren.  Contacteer ons >>

INITIATIE OPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENING

Op 18 december 2010 is een nieuw Koninklijk Besluit (KB 15.12.2010, BS 28.12.2010) uitgevaardigd dat van kracht werd op 01 januari 2011 en dat het verstrekken van eerste hulp betreft aan werknemers die het slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden. Hierdoor worden de artikelen 174 tot 183ter van het ARAB opgeheven. De nieuwe bepalingen van dit Koninklijk Besluit worden geïntegreerd in de Codex over het welzijn op het werk, met name in hoofdstuk VI van titel I.


ALGEMENE VERPLICHTING

voor bedrijven waar een hulpverlener niet verplicht is maar er wel een werknemer is aangeduid voor het verstrekken van de eerste hulp.


INHOUD VAN DE OPLEIDING

Tijndens de innitiatie opleiding bedrijfshulpverlener worden werknemers opgeleid tot het herkennen van, en het handelen bij een aantal levensbedreigende en niet-levensbedreigende situaties. Er wordt tijdens deze initiatieopleidng rekening gehouden met sector waarin U als firma actief bent. We passen de opleidingen aan, maken ze op maat voor Uw firma. Dit resulteert in een maximale betrokkenheid, de bedrijfshulpverleners zijn optimaal getraint in het opvangen van mogelijke werkongevallen - slachtoffers.


PRAKTISCH

Er wordt ruim aandacht besteed aan praktijkgerichte situaties en er wordt gebruik gemaakt van didactische hulpmiddelen en op vraag, ongevallen-simulanten. De opleiding duurt 4 uur en wordt verzorgd door een urgentieverpleegkundige met pedagogische achtergrond. De grootte van de groepen bedraagt tussen de 10 en 15 personen. Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met PIVO - PROVIKMO.

Wil je meer weten, wil je een opleiding boeken, aarzel dan niet ons te contacteren.  Contacteer ons >>


THEMA OPLEIDINGEN


Sommige ziektebeelden, aandoeningen, ... kunnen binnen Uw firma om meer aandacht vragen. Hiervoor heeft HEPE een aangepast lessenpakket. Dit is breedt toegankelijk; zowel de non-profit sector (poetshulpdiensten, Woon en zorgcentra, verpleeginstellingen,..) als de profit sector (bankinstellingen, productie, ...) vinden hier hun oplossing. Enkele voorbeelden zijn: Suikerziekte,  (CO) intoxicatie, Epileptie, ... .


WERKWIJZE

Om het thema volledig te benaderen werkt HEPE volgens een vast stramien:

 • Theoretische benadering
 • Bespreking a.d.h.v. praktijksituaties
 • Troubleshooting
 • Casuïstiek


PRAKTISCH

Tijdens een korte meeting spreken we concreet af welke doelstellingen U als firma met deze opleiding wil behalen. Hepe maakt een een opleiding op maat voor Uw firma. Er wordt ruim aandacht besteed aan praktijkgerichte situaties en er wordt gebruik gemaakt van didactische hulpmiddelen en op vraag, ongevallen-simulanten. De opleiding duurt max. 4 uur en wordt verzorgd door een urgentieverpleegkundige met pedagogische achtergrond.

Wil je meer weten, wil je een opleiding boeken, aarzel dan niet ons te contacteren.  Contacteer ons >>

AED OPLEIDINGEN


De wet van 12 juni 2006: ‘Eenieder mag in het kader van een reanimatie een automatische externe defibrillator gebruiken onder voorwaarden bepaald door de Koning’. Die voorwaarden werden beschreven in de Koninklijke uitvoeringsbesluiten van 21 april 2007.

Daarin maakt men het onderscheid tussen AED's zonder scherm (categorie 1) en AED's met een scherm waarop het hartritme van de patiënt wordt getoont (categorie 2). Het besluit is dat een AED categorie 1 ‘mag bediend worden door zowel professionele als niet-professionele gebruikers’.


AED CATEGORIE 1 (uittreksel uit het Koninklijk Besluit)

Koninklijk besluit (21 april 2007) houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie.

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1° <<automatische externe defibrillator>>: een toestel dat op basis van een analyse een elektrische schok kan toedienen, al dan niet na een voorafgaandelijke vraag op een knop te drukken, en dat beantwoordt aan de eisen vermeld in het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen;
 • 2° <<AED categorie 1>>: een automatische externe defibrillator die niet toelaat om te schakelen naar een manuele modus en aldus zelfstandig een elektrische schok toe te dienen,en die niet over een scherm beschikt om het hartritme te volgen.

Met andere woorden, elke Belg, of die nu een gespecialiseerde opleiding volgde, of een absolute leek is, mag een AED gebruiken.

De AED toestellen die op publieke plaatsen ter beschikking worden gesteld zijn allemaal van categorie 1.

De volledige wetteksten vind je hier terug. Download wetteksten >>


INHOUD  VAN DE OPLEIDING

Bij een plotse hartstilstand is snel opstarten van de basisreanimatie van cruciaal belang. Meermaals ligt een hartritmestoornis aan de basis van de stil stand. Snelle defibrillatie (toedienen van een elektroshock) kan de overlevingskansen doen stijgen tot boven de 60%.

Snelheid is echter geboden. Iedere minuut dat later wordt begonnen met defibrilleren dalen de overlevingskansen met 10%. Groot probleem is echter dat het wel 10 tot 15 minuten kan duren voor een ziekenwagen met een defibrillator ter plaatse is. Daarom zien we op steeds meer plaatsen een AED (Automatische Externe Defibrillator) beschikbaar.

Snel en deskundig gebruik van een AED optimaliseert de overlevingskansen van uw werknemer!!!

Tijdens de opleiding leren we de cursisten vertrouwd worden met:

 • Herkennen van een vermoedelijke hartsilstand
 • Inschakelen van professionele hulp (wanneer & hoe)
 • reanimatie volgens ERC protocol
 • Correct gebruik van een AED toestel
 • Kennis van onderhoud van het AED toestel


PRAKTISCH

Er wordt ruim aandacht besteed aan praktijkgerichte situaties en er wordt gebruik gemaakt van een AED trainer. De opleiding duurt 4 uur en wordt verzorgd door een urgentieverpleegkundige met pedagogische achtergrond. De grootte van de groepen bedraagt tussen de 10 en 15 personen. Voor de reanimatieposter,  Klik hier >>

Wil je meer weten, wil je een opleiding boeken, aarzel dan niet ons te contacteren.  Contacteer ons >>LEVENSREDDEND HANDELEN BIJ BABY EN KIND


Vanaf 1 september 2009 moeten onthaalouders en personeel van opvangvoorzieningen een attest hebben van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen. De voorwaarden waaraan dergelijke basisopleiding en het bijhorende attest moeten voldoen, zijn vastgelegd in een Ministerieel besluit van 26 februari 2009 (BS 17 maart 2009). download wettekst >>


ALGEMENE VERPLICHTING

Aangesloten onthaalouders (Kind & Gezin) en het minimaal vereiste personeel van erkende opvangvoorzieningen moeten een attest hebben van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen, volgens de bepalingen die de minister vastlegt. Dat is regelgevend bepaald in de erkenningsbesluiten van de Vlaamse Regering.

Ook zelfstandige onthaalouders en de medewerkers van zelfstandige opvangvoorzieningen moeten zo’n attest hebben. Dat is regelgevend bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering dat de voorwaarden regelt om een attest van toezicht te krijgen.

Tot nog toe waren de bepalingen niet vastgelegd door de minister. De verplichting kon dan ook niet geconcretiseerd en gerealiseerd worden. Het ministerieel besluit van 26 februari 2009 brengt daar verandering in.


Het personeel en de onthaalouders moeten de basisopleiding levensreddend handelen minstens om de drie jaar volgen. Het attest bevat de datum waarop ze die opleiding hebben gevolgd. De verantwoordelijken van diensten voor onthaalouders en opvangvoorzieningen en de zelfstandige onthaalouders moeten er op letten dat de datum op het attest staat.

Zij moeten ook minstens om de drie jaar een nieuwe basisopleiding te volgen. Kind en Gezin raadt echter aan om de technieken jaarlijks op te frissen.


INHOUD VAN DE OPLEIDING

 • Theoretisch kader:
 • Typische gevaren bij kinderen
 • Basisprincipes van de eerste hulp
 • Het stappenplan van reanimatie volgens de geldende ERC richtlijnen.
 • Correcte controle van bewustzijn, ademhaling en circulatie
 • Praktisch kader:
 • Het inoefenen van reanimatie op poppen, afhankelijk van de leeftijd van het opgevangen kind:
 • baby’s en peuters (0-3 jaar)
 • kinderen (2,5-12 jaar).
 • De handelingen bij verslikken en stikken.
 • De veiligheidshouding (stabiele zijligging).


PRAKTISCH

Er wordt ruim aandacht besteed aan praktijkgerichte situaties en er wordt gebruik gemaakt van didactische hulpmiddelen (wij beschikken over zowel een baby-, kind als volwassen oefenpop). De opleiding duurt 3 uur en wordt verzorgd door een urgentieverpleegkundige met pedagogische achtergrond. De grootte van de groepen bedraagt maximaal  15 personen.

Deze opleiding is erkend door kind & gezin. Voor de reanimatieposter, Klik hier >>

Wil je meer weten, wil je een opleiding boeken, aarzel dan niet ons te contacteren.  Contacteer ons >>


Wondverzorging bij baby en kind

Vanaf 1 september 2009 moeten onthaalouders en personeel van opvangvoorzieningen een attest hebben van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen. De voorwaarden waaraan dergelijke basisopleiding en het bijhorende attest moeten voldoen, zijn vastgelegd in een Ministerieel besluit van 26 februari 2009 (BS 17 maart 2009). download wettekst >>


ALGEMENE VERPLICHTING

Het personeel en de onthaalouders moeten de basisopleiding levensreddend handelen minstens om de drie jaar volgen. Kind en Gezin raadt echter aan om de technieken jaarlijks op te frissen.

De opleiding wondverzorging bij baby en kind kan gevolgd worden nadat de basisopleiding levensreddend handelen bij baby en kind gevolgd is. HEPE is net zoals kind en gezin er van overtuigd dat jaarlijkse bijscholing een must is. Jaarlijkse opfrissing en training is zeker geen overbodige luxe.


INHOUD VAN DE OPLEIDING

Om aan jullie nood tegemoet te komen heeft HEPE enkele extra opleidingen. Naast de opfrissing levensreddend handelen wordt er in deze opleiding wondverzorging bij baby en kind de nadruk gelegd op wondverzorging. Volgende items komen in deze opleiding aan bod:

 • Anatomie en fysiologie van de huid
 • Algemene basisregel voor de wondverzorging
 • Verschillende types van huidwonden en hun verzorging
 • Enkele specifieke verwondingen (neusbloeding, insectenbeet, vuiltje in het oog, ...)
 • Wondreiniging- en ontsmettingsmiddelen
 • Verbandmateriaal en verbandtechnieken
 • Vaccinatieschema


PRAKTISCH

Er wordt ruim aandacht besteed aan praktijkgerichte situaties en er wordt gebruik gemaakt van didactische hulpmiddelen. De opleiding duurt 3 uur en wordt verzorgd door een urgentieverpleegkundige met pedagogische achtergrond. De grootte van de groepen bedraagt maximaal  15 personen.

Wil je meer weten, wil je een opleiding boeken, aarzel dan niet ons te contacteren.  Contacteer ons >>

Aandoeningen en ziektebeelden bij baby en kind

Vanaf 1 september 2009 moeten onthaalouders en personeel van opvangvoorzieningen een attest hebben van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen. De voorwaarden waaraan dergelijke basisopleiding en het bijhorende attest moeten voldoen, zijn vastgelegd in een Ministerieel besluit van 26 februari 2009 (BS 17 maart 2009). download wettekst >>


ALGEMENE VERPLICHTING

Het personeel en de onthaalouders moeten de basisopleiding levensreddend handelen minstens om de drie jaar volgen. Kind en Gezin raadt echter aan om de technieken jaarlijks op te frissen.

De opleiding wondverzorging bij baby en kind kan gevolgd worden nadat de basisopleiding levensreddend handelen bij baby en kind gevolgd is. HEPE is net zoals kind en gezin er van overtuigd dat jaarlijkse bijscholing een must is. Jaarlijkse opfrissing en training is zeker geen overbodige luxe.


INHOUD VAN DE OPLEIDING

Om aan jullie nood tegemoet te komen heeft HEPE enkele extra opleidingen. Naast de opfrissing levensreddend handelen wordt er in deze opleiding ziektebeelden bij baby en kind de nadruk gelegd op veel voorkomende kinderziekten en aandoeningen. Volgende items komen in deze opleiding aan bod:

 • Aandoeningen:
 • Koortsstuipen - Valse kroep - vreemd voorwerp in oor|neus - de hik - neusbloeding - ...
 • iedere aandoening wordt als volgt benaderd: voorkomen - herkenning - behandeling - aandachtspunten - ...
 • Ziektebeelden:
 • Bof - Roodvonk - Polio - kinkhoest - mazelen - rode hond - waterpokken - meningitis -  5de & 6de kinderziekte
 • ieder ziektebeeld wordt als volgt benaderd: voorkomen - herkenning - behandeling - aandachtspunten - ...

PRAKTISCH

Er wordt ruim aandacht besteed aan praktijkgerichte situaties en er wordt gebruik gemaakt van didactische hulpmiddelen. De opleiding duurt 3 uur en wordt verzorgd door een urgentieverpleegkundige met pedagogische achtergrond. De grootte van de groepen bedraagt maximaal  15 personen.

Wil je meer weten, wil je een opleiding boeken, aarzel dan niet ons te contacteren.  Contacteer ons >>

EHBO voor leerlingen

Een ongeluk zit in een klein hoekje en daarom vind HEPE dat ook de kinderen een basiskennis EHBO mogen hebben.

Het is bewezen dat het eerste wat ondernomen wordt in een noodsituatie van cruciaal belang is voor het slachtoffer: de algemene toestand en het latere herstel hangen in grote mate af van die eerste uitgevoerde acties.


Hepe heeft drie verschillende initiatieopleidingen voor leerlingen. Deze initiatieopleidingen zijn ingedeeld per leeftijdscategorie:

 • Initiatie A voor leerlingen (10 - 12 jarigen)
 • Initiatie B voor leerlingen (13 - 15 jarigen)
 • Initiatie C voor leerlingen (16 - 18 jarigen)


INITIATIE A VOOR LEERLINGEN:

Volgende items komen in deze opleiding aan bod:

 • Wat te doen bij een ongeval
 • Hoe correct de hulpdiensten verwittigen
 • Hoe je een huidwonde kan verzorgen;
 • Hoe je iemand met een brandwonde kan helpen;
 • Basisprincipe van de reanimatie


INITIATIE B VOOR LEERLINGEN:

Volgende items komen in deze opleiding aan bod:

 • Wat te doen bij een ongeval
 • Hoe je moet handelen bij een flauwte
 • Hoe je een huidwonde kan verzorgen
 • Hoe je iemand met een brandwonde kan helpen
 • Een bloedneus of ernstige bloeding stelpen
 • Wat te doen bij een letsel aan botten, spieren of gewrichten
 • Basisprincipe reanimatie


INITIATIE C VOOR LEERLINGEN/

 •     wat te doen bij een ongeval;
 •     hoe je moet handelen bij een flauwte of bij bewustzijnsverlies;
 •     een bloedneus of ernstige bloeding stelpen;
 •     hoe je een huidwonde kan verzorgen;
 •     hoe je iemand met een brandwonde kan helpen;
 •     op welke manier je het best helpt bij hoofd- en wervelletsels;
 •     wat te doen bij een letsel aan botten, spieren of gewrichten;
 •     correct te handelen bij een vergiftiging door inslikken;
 •     een insectensteek verzorgen.

Copyright © All Rights Reserved - HEPE 2013